Flytta Kemikalieinspektionen till Göteborg

Motion 2019/20:1919 av Robert Hannah och Helena Gellerman (båda L)

av Robert Hannah och Helena Gellerman (båda L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att flytta Kemikalieinspektionen från Stockholm till Göteborg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Göteborg har i relation till sin storlek och kompetensen som finns i staden ytterst få myndigheter.

En rapport från Statskontoret visar att Västra Götaland har en lägre andel statliga arbetstillfällen jämfört med övriga storstadslän, till och med färre än Norrlandslänen. Vad Västra Götaland dock istället erbjuder är ett stort utbud av kompetens inom kemins område.

Kemikalieinspektionen borde flyttas från dess nuvarande placering i Stockholm till Göteborg. Det skulle innebära ett lyft både för staden och för myndigheten. Om­placeringen hade inte bara bidragit till Göteborgs arbetsmarknad med nuvarande fyra myndigheter, utan också till en större kompetensbas, bredare nätverk samt tillgång till kvalificerade kringtjänster som finns i Göteborg.

Stockholm har redan tillräckligt många myndigheter; att förflytta en del av dessa myndigheter skulle i större utsträckning innebära ett nyttigt och framgångsrikt steg i rätt riktning. Flera färdigutbildade människor från Göteborg flyttar ganska direkt efter sin utbildning till större städer just för att myndigheter för exempelvis ekonomer, jurister och statsvetare inte är placerade i Göteborg. Detta är ett stort problem för staden, och vi måste börja prioritera att behålla dessa människor i Göteborg.

Vi ser det som en självklarhet att regeringen alltid ska se till att en omplacering av en myndighet för med sig samma kvalité som innan, om inte bättre. Att flytta Kemikalie­inspektionen till Göteborg hade inneburit ett säkert lyft för staden och för myndigheten.

Robert Hannah (L)

Helena Gellerman (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)