Bredda riksväg 28

Motion 2019/20:1911 av Allan Widman (L)

av Allan Widman (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en breddning av riksväg 28 och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksväg 28 mellan Karlskrona och Emmaboda är den i särklass mest olycksdrabbade vägen i nordsydgående riktning genom Blekinge. Detta visar Transportstyrelsens statistik. Tung trafik, icke minst från färjelinjen mellan Gdansk och Karlskrona, dominerar och skapar farliga situationer och olyckor på den alltför smala vägen. Som bekant undviker numera lastbilar den vägavgift som tas ut på tunga fordon genom att söka sig fram vid sidan av Europavägarna.

Trafiksituationen på väg 28 är ohållbar. Vägen behöver breddas och göras mer trafiksäker samtidigt som framkomligheten också måste förbättras.

Allan Widman (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)