Planerbar energi

Motion 2019/20:1890 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör finnas planerbar energi i hela Sverige året om och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige möter nu en snabbt stigande efterfrågan på el. Detta har resulterat i en akut kapacitetsbrist i elnäten, vilket drabbar tillväxtregioner i mellersta och södra Sverige när industri hindras från att investera och städer inte kan växa.

På helåret har Sverige överskott av el, men nu varnar aktörerna för effektbrist under kalla vinterdagar vilket kan hota leveranssäkerheten av el. Vintern 2019 är också elpriset på väg upp mot den högsta nivån sedan 2012, rapporterar elbolagen.

Det svenska energisystemet genomgår just nu en stor förändring där väderberoende produktion som vindkraft i allt högre grad fasas in i systemet, medan planerbar energi som kärnkraft fasas ut. Svenska kraftnät, som ansvarar för att förvalta stamnätet och för att elsystemet är i balans varje sekund, har i flera rapporter varnat för utvecklingen.

Två reaktorer i Oskarshamn stängdes ned 2015 respektive 2017, och Ringhals1och2 ska kopplas bort 2019 och 2020, främst beroende på dålig lönsamhet, har ägarna meddelat. Totalt har de fyra reaktorerna ett normalår stått för cirka 12procent av den totala elproduktionen. Det innebär att 2850megawatt försvinner ut ur systemet 2020, vilket kan påverka den svenska energitillgången. Det är en mycket allvarlig och ny situation som Sverige nu ställs inför.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)