Ansvar för landsbygdsutvecklingen

Motion 2019/20:1885 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om statliga myndigheters ansvar för landsbygdsutvecklingen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Landsbygdskommittén har konstaterat att staten och dess myndigheter i högre grad behöver finna sätt att samordna sig för att klara av sina uppgifter gentemot landsbygden. Dock ser man inte att alla myndigheter ska omfattas av en konkret samordning, utan en prioritering behövs för att ge full effekt, för att på bästa sätt kunna svara upp mot lands­bygdens behov.

Kommittén har förutom en förbättrad samordning hos Regeringskansliet och inrät­tandet av landsbygdsdelegationer på regional nivå föreslagit en tydligare reglering av landsbygdspolitiken och hur myndigheternas ansvar kan införlivas i detta. Kommittén har bland annat föreslagit ett mål för en sammanhållen landsbygdspolitik som riksdag och regering ska besluta om.

I enlighet med kommitténs förslag är det rimligt att staten och dess myndigheters ansvar regleras i en särskild förordning. I den förordningen föreslås Jordbruksverket ges en samordnande roll, med ansvaret att följa upp och främja arbetet med att nå de nation­ella målen för landsbygdspolitiken. Detta är ett förslag som jag anser bör beaktas.

Saila Quicklund (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)