Svensk turist- och besöksnäring

Motion 2019/20:1880 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka förutsättningarna för svensk turist- och besöksnäring och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Turismen i Sverige omsatte 337miljarder kronor under 2018 och ökade med 6procent jämfört med året innan. Förädlingsvärdet, näringens bidrag till bnp, uppgick till 108miljarder kronor motsvarande 2,6 procent av bnp. Antalet sysselsatta som ett resultat av turismkonsumtion i Sverige uppgick till drygt172000under 2018. Sedan år 2000 har sysselsättningen inom turismen ökat med 32procent. Turismnäringen är en personalintensiv bransch och ett första steg in på arbetsmarknaden för speciellt unga och utrikes födda.

Besöksnäringen är av stor betydelse för hela Sverige. Jämtlands län, med skidmetro­polen Åre, med tjugotalet gästnätter per invånare är ett exempel. Även övriga regioner i norra Sverige visar på betydelsen av turism- och besöksnäringen. Utländska turisters efterfrågan av den svenska naturen, jakt, fiske, skidåkning och andra populära frilufts­aktiviteter gör mycket för turismen i dessa regioner.

De kulturella och kreativa näringarna, folks intresse för kulturupplevelser, upptäcka och smaka på de kulinariska sevärdheterna i Sverige, ger många näringar ute på lands­bygden en chans att växa och öka attraktiviteten i hela Sverige.

Besöksnäringens förutsättningar för att överleva och växa ytterligare bygger på goda ekonomiska villkor för näringen. Där är den rödgröna regeringens kraftigt höjda kost­nader för att anställa unga ett hårt slag mot näringen.

Det finns ett gemensamt intresse att ta till vara möjligheter för att utveckla nya typer av produkter och tjänster. Att skapa goda förutsättningar för besöksnäringen att växa efter egna förutsättningar är politikens viktigaste uppgift.

Besöksnäringen består till stor del av småföretag. Det är därför viktigt med regel­förenklingar för små och medelstora företag, samt marknadsföring via Visit Sweden, en samägd organisation av Svensk Turism och staten.

Alliansregeringen sänkte bl.a. restaurangmomsen, och det är också positivt att den rödgröna regeringen gick vidare med Alliansens förslag kring förenklingar kring hög­kostnadsskydd för småföretag vid sjukskrivning.

Med anledning av ovanstående anser jag att förutsättningarna för svensk turism- och besöksnäring bör stärkas.

Saila Quicklund (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)