Svensk turism- och besöksnäring

Motion 2019/20:1880 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka förutsättningarna för svensk turism- och besöksnäring och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Turismen i Sverige omsatte 337 miljarder kronor under 2018 och ökade med 6 procent jämfört med året innan. Förädlingsvärdet, näringens bidrag till BNP, uppgick till 108 miljarder kronor motsvarande 2,6 procent av BNP. Antalet sysselsatta som ett resultat av turismkonsumtion i Sverige uppgick till drygt 172 000 under 2018. Sedan år 2000 har sysselsättningen inom turismen ökat med 32 procent. Turismnäringen är en personalintensiv bransch och ett första steg in på arbetsmarknaden för speciellt unga och utrikesfödda.

Besöksnäringen är av stor betydelse för hela Sverige. Jämtlands län, med skidmetropolen Åre, med tjugotalet gästnätter per invånare är ett exempel. Även övriga regioner i norra Sverige visar på betydelsen av turism- och besöksnäringen. Utländska turisters efterfrågan till den svenska naturen, jakt, fiske, skidåkning och andra populära friluftsaktiviteter gör mycket för turismen i dessa regioner.

De kulturella och kreativa näringarna, folks intresse för kulturupplevelser, upptäcka och smaka på de kulinariska sevärdheterna i Sverige, ger många näringar ute på landsbygden en chans att växa och öka attraktiviteten i hela Sverige.

Besöksnäringens förutsättningar för att överleva och växa ytterligare, bygger på goda ekonomiska villkor för näringen, där är den rödgröna regeringens kraftigt höjda kostnader för att anställa unga, är ett hårt slag mot näringen.

Det finns ett gemensamt intresse att ta tillvara på möjligheter för att utveckla nya typer av produkter och tjänster. Att skapa goda förutsättningar för besöksnäringen att växa efter egna förutsättningar är politikens viktigaste uppgift.

Besöksnäringen består till stor del av småföretag. Det är därför viktigt med regelförenklingar för små och medelstora företag, samt marknadsföring via Visit Sweden, en samägd organisation av Svensk Turism och staten.

Alliansregeringen sänkte bl.a. restaurangmomsen, det är också positivt att den rödgröna regeringen gick vidare med Alliansens förslag kring förenklingar kring högkostnadsskydd för småföretag vid sjukskrivning.

Med anledning av ovanstående anser jag att förutsättningarna för svensk turism- och besöksnäring bör stärkas.

Saila Quicklund (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)