Stärk elevhälsan

Motion 2019/20:1873 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda förslaget om förstärkt elevhälsa och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Fysisk inaktivitet blir mer förekommande bland unga. Detta riskerar leda till övervikt, benskörhet och nedstämdhet. Hälsoläget bland unga är i många fall bra, men det finns problem med övervikt och metabola sjukdomar, samt besvär med smärta i rörelse- och stödjeorganen. Konditionsnivåerna hos unga i tonåren sjunker och fler barn och unga har problem med psykiska besvär samt symptom som spänningshuvudvärk, ont i magen, nacke och axlar.

Moderaterna och Alliansen har sett problemet med ökande fysisk inaktivitet bland barn och unga. Det är positivt att den rödgröna regeringen har hörsammat riksdagens krav om att utöka antalet idrottstimmar i skolan med 100 timmar, vilket motsvarar en ökning på 20 procent. Daglig fysisk inaktivitet är också en förutsättning.

Skol- och fritidsaktiviteter är ur en hälsosynpunkt viktigt och en rättighet för alla barn och unga. Kommuner och landstings folkhälsouppdrag måste ta hänsyn till att alla barn oavsett funktionshinder, kön, ekonomisk, social eller etnisk bakgrund ska inkluderas. Detta med tanke på att elever som har kroppsliga och neurologiska begränsningar deltar i skolgymnastiken i lägre utsträckning än andra. Detta kan åtgärdas genom att ge elever som behöver mer stöd för fysisk aktivitet.

Fysioterapeuter har en roll i att främja motorisk utveckling, stärka fysisk självkänsla, och fysisk aktivitet som kan förbättra elevers arbetsmiljö och förutsättningar att ta del av undervisningen.

Fysioterapeuter eller idrottslärare definieras dock inte i skollagen som en av de grundläggande kompetenserna för elevhälsan. På samma sätt som hälso- och sjukvården går mot ett teamarbete där olika kompetenser och professioner bidrar utifrån sin kompetens, kan också fysioterapeuter bidra till att stärka lärare och få dem att må bättre, för att de bättre ska kunna leva upp till det uppdrag som de har.

Tillsammans med skolsköterskor, läkare, kuratorer, psykologer och idrottslärare kan fysioterapeuter, i skolanselevvårdande team, bidra med sina specialkunskaper om hälsa i rörelseapparaten och en bidra med en helhetssyn om barn och ungas förutsättningar. Det är min mening att även fysioterapeuter får en roll inom elevvården. Detta för att barn och unga ska få en ökad möjlighet till en balanserad fysisk och mental hälsa, samt en sundare livsstil.

Saila Quicklund (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)