Tidsatta krav för polisiär utryckning vid allvarliga brott

Motion 2019/20:1871 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till tidsatta krav för polisiär utryckning vid allvarliga brott och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

År 2015 omorganiserades polisen till en enda nationell myndighet i syfte att komma närmare medborgarna samt utgå mer från de lokala behoven. Dock har dessa förändringar lyst med sin frånvaro, inte minst i de län med långa avstånd och behov av snabba utryckningar där polisen har ett större område att täcka.

Problemen har visat sig särskilt mycket i Jämtlands län. Poliser har skickats till fel adress, eller poliser har där dirigerats felaktigt oerhört långa sträckor, exempelvis har en polisenhet dirigerats till Örnsköldsvik när de egentligen skulle till Östersund. Avsaknad av person- och lokalkännedom hos regionledningscentralen i Umeå och den polisiära frånvaron i Norrlands inland skapar en stor otrygghet bland invånarna, särskilt på grund av de långa avstånden. Detta är oacceptabelt.

Den uppenbara oförmågan att dirigera rätt blev tydlig när en polisenhet dirigerades till Östersunds centrum, trots att larmet gällde en trafikolycka tre mil utanför staden. Även händelser av typen prio 1-ärenden har inte kunnat åtgärdas då det inte har funnits någon polis att skicka till utryckningen, inte minst under sommarmånaderna. Människor i länet vet således inte om en polispatrull kan förväntas komma vid en allvarlig händelse.

I Norge har man sedan 2015 infört krav på hur snabbt polisen ska finnas på plats vid allvarliga händelser, det som i Sverige motsvaras av prio 1. Polisen har utformat nationella krav för de enskilda distrikten där polisen i stad och tätort med över 20000 invånare ska finnas på plats inom 10minuter i 50procent av fallen och 15minuter i 80procent av fallen. I glesare områden ligger kraven på 22 minuter i 50 procent av fallen och 45 minuter i 80 procent av fallen.

Jag menar att regeringen bör se över möjligheten att införa tidsbestämda krav för polisiär utryckning för att skapa mer trygghet oavsett var i landet man bor.

Saila Quicklund (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)