Sörmland, det stolta matlänet

Motion 2019/20:1868 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)

av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att intresset för lokala matupplevelser bör tillvaratas, främjas och vårdas i syfte att stärka besöksnäringen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige växer intresset för mat och dryck samt för närodlat och ekologiskt. Det gäller inte minst i matlänet Sörmland. Svensk mat skapar jobb och hållbar tillväxt och värden för hela samhället. Förutom att efterfrågan på livsmedel möts får vi öppna landskap och en levande landsbygd. Konsumenterna ska ha ett högt förtroende för landets livsmedel och kunna göra medvetna och hållbara val. Det är positivt att riksdagen har antagit en nationell livsmedelsstrategi med sikte mot år 2030. En långsiktig strategi bidrar till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter, oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra medvetna val. Regeringen har även beslutat att för första gången ta fram en nationell strategi för en hållbar turism och besöksnäring som ska ge långsiktiga förutsättningar för en hållbar växande besöks­näring som har en självklar roll som export-, jobb- och integrationsmotor i vårt land.

Länets mataktörer arbetar hårt, innovativt och målinriktat för att utveckla branschen och för att tillgodose konsumenternas behov. Det skapas mötesplatser, och samtal förs samtidigt som samarbeten och utbildningar utvecklas. I Sörmland finns konceptet ”Stolt mat i Sörmland” vars syfte är att inspirera och aktivera alla som ser mat som en viktig utvecklingskraft för länet. De fler än 3300 sörmländska företag som arbetar med mat från jord till bord omsätter över 6 miljarder. Branschen sysselsätter omkring 11000 personer i Sörmland.

Sörmländska företag är framgångsrika. Många är aktade aktörer på svensk matmarknad. Omsättningen i länet är mer än 6 miljarder i de fler än 3300 sörmländska företag som arbetar med mat från jord till bord. I länet sysselsätter branschen över 11000 personer. De sörmländska mataktörernas framgång kännetecknas av arbetet för en hållbar matutveckling, samarbete och samverkan. Att man unnar varandra framgång är en del av länets framgångsrecept.

Region Sörmland och de nio sörmländska kommunerna arbetar aktivt för att öka andelen närodlad mat och för att erbjuda mat lagad från grunden. Sörmland är Sverige­etta på ekologiska inköp vad gäller den offentliga måltiden.

Genom att ta fasta på de lokala sörmländska förutsättningarna skapas en unik profil där mat och gastronomi blir en naturlig del för att höja värden för företagens produkter och tjänster. Sörmländska matupplevelser har vunnit priser och uppmärksammats posi­tivt i många olika sammanhang. Närmarknaden når närmare fyra miljoner människor i Mälarregionen och Stockholm, vilket ger goda förutsättningar. Marknaden innebär också en stor utvecklingspotential.

Genom att utveckla den sörmländska matkulturen ökar också efterfrågan och leder till större framgång. Det finns goda förutsättningar och utvecklingspotential för en ännu mer växande marknad.

Måltidsupplevelser ses som en del av den viktiga och växande besöksnäringen i Sve­rige. Den leder till tillväxt och har goda möjligheter att utvecklas. Omkring en tredjedel av det som utländska besökare spenderar i Sverige går till inköp av livsmedel, mat eller dryck, på hotell eller i restauranger, caféer och butiker. Besöksnäringens förutsättning är unik då den bygger på platsbunden konsumtion där produkten samspelar med miljö och kultur. Omvärldens bild av Sverige som livsmedelsproducerande land är fortfarande ganska svag. Bilden av Sverige som en attraktiv destination för måltidsupplevelser har dock stärkts. Ett alltmer växande intresse för matkulturer, råvaror, historia, ursprung och måltidens roll märks tydligt. Det är en betydelsefull grund för både måltidens och nä­ringens utveckling. Det växande intresset bör tillvaratas, främjas och vårdas.

En av branschens största utmaningar är kompetensförsörjningen. Rekryteringsbehoven är stora. Behoven av relevanta och attraktiva utbildningar, fler branschvägar in och bättre möjligheter till validering av utländsk examen kan inte nog understrykas.

Caroline Helmersson Olsson (S)

Hans Ekström (S)

Fredrik Olovsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)