Västra stambanan

Motion 2019/20:1867 av Caroline Helmersson Olsson och Fredrik Olovsson (båda S)

av Caroline Helmersson Olsson och Fredrik Olovsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Västra stambanans regionala och nationella betydelse och i infrastrukturplanen studera behovet av förbigångsspår i Katrineholm och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Västra stambanan är idag den enda spårbundna länken mellan Stockholm-Mälar­regionen och Göteborgsregionen och är för överskådlig tid ett nationellt intresse som Sveriges viktigaste järnväg för gods- och persontransporter i stråket. Godstågsopera­törer ser ett ökat behov att framföra sina tåg, eftersom godsen ökar. Västra stambanan är därför mycket betydelsefull för hela Sveriges näringsliv. Samtidigt ökar resandet med persontrafik på regionaltågen i Sörmland kraftigt, framförallt mot Stockholm, och resandet förväntas öka. Enligt prognoser kommer persontrafiken att öka fram till åtminstone 2040. Det innebär att det är trångt på spåren. Risken för längre restid och ökande punktlighets- och kapacitetsproblem är betydande.

Den ökade efterfrågan på kapacitet måste mötas av en fungerande och driftsäker infrastruktur som lever upp till både nationella och regionala ambitioner kring transport­systemets utveckling.

Därför är det viktigt att förstärkningar av kapaciteten på Västra stambanan kommer till tidigt i planperioden så att de ökade kapacitetsproblemen kan begränsas fram tills Ostlänken är färdigställd. Det behövs trimningsåtgärder för att avhjälpa de mest akuta kapacitetsproblemen genom byggande av förbigångsspår i Katrineholm och det behöver


bli genomfört i början av planperioden. Det skulle samhällsekonomiskt vara det mest effektiva och leda till en mer driftsäker och hållbar transportförsörjning. Västra stambanan bör hanteras som det sammanhållna stråk det faktiskt är.

Caroline Helmersson Olsson (S)

Fredrik Olovsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)