Tillgången till kontanttjänster i hela landet

Motion 2019/20:1854 av Sanne Lennström (S)

av Sanne Lennström (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av tillgång till kontanttjänster i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alla i samhället bör ha tillgång till grundläggande betaltjänster. Företag, föreningar och privatpersoner ska ha goda möjligheter att göra uttag eller insättningar av kontanter på kreditinstitut, hos betaltjänstleverantörer eller på annat sätt. Så är emellertid inte situa­tionen överallt i dag. Det finns en nationell och negativ trend där allt fler bankkontor blir kontantfria. Utvecklingen försvårar livet för grupper som inte har möjlighet att använda digitala tjänster samt för småföretagare som hanterar dagskassa. Att använda, frakta och hantera kontanter är självfallet inte helt utan risk det heller. Men för många, kanske främst från den äldre generationen, känns kontanter som ett självklart, enkelt och säkert val. Kontanter är enligt en undersökning av forskare på KTH den betalmetod som svenskarna känner störst förtroende för.

Det finns många som inte äger en smartphone och som får allt svårare att klara av den snabba utvecklingen mot ett kontantlöst samhälle. Självklart går samhällsutveck­lingen mot att det används mer elektroniska metoder och färre kontanter, det går inte att stoppa, men personer boende i landsbygdskommuner som exempelvis Älvkarleby blir särskilt drabbade vid nedläggning då det inte finns alternativ. En nedläggning kan för någon som bor i glesbygd leda till en lång bilresa för att göra sitt bankärende, något som varken gynnar privatpersoner eller miljön. Att utvecklingen går åt ett visst håll betyder inte att det legitimerar att utvecklingen mot det kontantlösa samhället går för snabbt.

I en lagrådsremiss från 19 juni 2019 föreslås det att svenska kreditinstitut och filialer till utländska kreditinstitut ska vara skyldiga att tillhandahålla kontanttjänster i betryg­gande utsträckning i hela landet. Förslaget innebär att institut eller filialer som tillhanda­håller betalkonton med grundläggande funktioner till konsumenter ska tillhandahålla platser för kontantuttag och att institut eller filialer som tillhandahåller betalkonton till företag ska tillhandahålla platser för dagskasseinsättningar. Detta gäller institut och filialer som har inlåning från allmänheten som överstiger 70 miljarder kronor. Förslaget skulle ha positiv inverkan på att inte lämna några grupper i digitalt utanförskap gällande betaltjänster.

Sanne Lennström (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)