Lag som stärker äldres rättigheter

Motion 2019/20:1824 av Sultan Kayhan m.fl. (S)

av Sultan Kayhan m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka de äldres rättigheter genom lagstiftning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under de närmaste årtiondena kommer antalet äldre att öka. De äldres standard och äldreomsorgen behöver hålla jämna steg med välståndsutvecklingen och samhällsförändringarna i stort. Det är en fråga om solidaritet och humanitet. Det är också en fråga om förtroendet för välfärden, eftersom alla inte har anhöriga som kan ge den tid och omsorg som ibland behövs runt de äldre.

Regeringen har tagit initiativ för att förbättra äldreomsorgen och de äldres trygghet. Äldreomsorgen saknar dock det rättsliga stöd som många andra kommunala verksamheter har. Exempelvis är rätten till barnomsorg reglerad i skollagen och rätten till stöd vid funktionsvariation i lagen om LSS. Stödet till äldre regleras i socialtjänstlagen och är vagt formulerat i jämförelse med andra speciallagar som styr kommunernas arbete inom välfärdssektorn. Det finns en påtaglig risk att det är lättare att spara inom äldreomsorgen än inom andra områden.

En förutsättning för utvecklad och förbättrad äldreomsorg är mer resurser och utbildad personal. De äldre behöver även få större inflytande över sin egen vardag och de insatser som görs. Men det räcker inte. Det behövs en lagstiftning som ger äldre rättigheter. Barnomsorgen i Sverige har utvecklats tack vare stöd i lagen och det samma gäller stödet till personer med funktionsvariation. På samma sätt kan äldres rättigheter stärkas genom lagstiftning. Det ska vara tryggt att vara äldre i Sverige.

Sultan Kayhan (S)

Anna Vikström (S)

Kadir Kasirga (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)