Bostadstillägg till pensionärer

Motion 2019/20:1820 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förutsättningslöst utreda huruvida bostadstillägget till pensionärer kan följa bostadskostnadernas utveckling på ett bättre sätt än i dag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

På äldre dagar är det viktigt att kunna bo bra, särskilt vad gäller bostadens och områdets tillgänglighet. Försämrad syn, behov av rollator eller andra besvär ska inte bli till hinder för god livskvalitet och självständighet bland seniorer. Det är också positivt för både samhället och individen att en god bostad kan bidra till att färre fallolyckor sker samtidigt som isolering och andra sjukdomar motverkas. Genom att kunna bo till­gängligt kan äldres behov av vård och omsorg och utgifterna för desamma minska.

På några håll i landet finns det ett gott utbud på tillgängliga bostäder, men i många kommuner är det brist på sådana. Men ett mer generellt bekymmer är att tillgängliga bostäder ofta återfinns i det nyproducerade bostadsbeståndet där kostnaderna ofta är som högst.

En väsentlig faktor för ett pensionärshushåll är huruvida de ekonomiska resurserna ger möjlighet att antingen bo kvar eller skaffa en bra bostad som fungerar väl att åldras i. Bostadstillägget för pensionärer är betydelsefullt i sammanhanget och det är riktat främst till de med lägre pensioner och till ensamstående. Det ska, enligt dess grund­tanke, ge pensionärer, oberoende av bostadsort, möjlighet att efterfråga och behålla en bostad med tillfredsställande standard även i nyproduktion.

I dag finns i bostadstillägget ett tak för bostadsutgiften som ligger på 5600 kronor per månad. Det finns förslag på att detta tak höjs till 7000 kronor från år 2020 men med en lägre ersättningsgrad för bostadskostnaden i den högre delen av hyresspannet. Pensionerna har de senaste 10 åren legat i det närmaste still i relation till köpkrafts­utvecklingen. Snitthyrorna har ökat med drygt 20 procent och hyrorna i nyproduktion med drygt 30 procent de senaste åren. En nyproducerad tvårummare har i regel en hyra på över 8000 kronor i genomsnitt. Således är den höjning av taket i bostadstillägget som planeras inte tillräcklig för att bostadstilläggets syfte ska uppfyllas.

Följer bostadstillägget inte med i hyresutvecklingen får äldre, särskilt de med lägre inkomster, svårt att bo kvar alternativt svårt att kunna flytta till en tillgänglig bostad. En höjning av taket för bostadsutgiften skulle kunna öka möjligheterna för äldre med låga inkomster att flytta till eller bo kvar i en bostad med god tillgänglighet. Det tjänar individen och samhället på. Taket i bostadstillägget bör på ett bättre sätt än idag kunna följa bostadskostnadernas utveckling. Detta bör ges regeringen till känna.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)