Äganderätten måste stärkas i minerallagen

Motion 2019/20:1813 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stärkt äganderätt i minerallagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Äganderätten måste stärkas när det gäller minerallagen. Självklart måste markägaren ha mer att säga till om när det gäller mineralfyndigheter på markägarens marker.

Idag är det vanligt att varken markägaren eller hans grannar tillfrågas före beslut om undersökningstillstånd. Därefter kan en person eller företag få ensamrätt till mineralundersökningen och företräde till eventuella fyndigheter. Markägaren har liten möjlighet att stoppa en exploatering och en utvinning. Ett eventuellt fynd innebär att det lägger en död hand över markområdet och markägarens ersättning för intrånget är mycket ringa.

Minerallagstiftningen måste omarbetas så att lagen skyddar markägaren och att mineraler ingår i markägarens egendom. Äganderätten måste stärkas så att markägarens ställning stärks i minerallagstiftningen.

Sten Bergheden (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)