Förutsägbara regler för beräkning av den sjukpenninggrundande inkomsten för enskilda näringsidkare

Motion 2019/20:1790 av Per Åsling (C)

av Per Åsling (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningar för beräkning av SGI utifrån deklarerat resultat på vilket egenavgifter erläggs och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) är avgörande för hur stor ersättning som erhålls från Försäkringskassan vid t.ex. sjukdom eller föräldraledighet.

SGI är den årliga inkomst i pengar före skatt som en försäkrad kan antas komma att tills vidare få för eget arbete, antingen som arbetstagare eller anställd i det egna aktie-bolaget (inkomst av anställning) eller som enskild näringsidkare eller handelsbolags-delägare (inkomst av annat förvärvsarbete).

För enskild näringsidkare och handelsbolagsdelägare baseras SGI normalt på ett deklarerat överskott av aktiv näringsverksamhet. Eftersom det är svårt att beräkna framtida förväntade resultat, bestäms SGI för dessa företagare oftast utifrån historiska inkomster, vilka kan vara den senaste deklarationen, den senast fastställda deklarationen och ibland ett genomsnitt av de tre senaste årens deklarationer.

Enligt praxis ska skatterättsliga dispositioner med periodiseringsfond och expansionsfond inte beaktas när SGI bestäms. Försäkringskassan har uttalat – och kammarrätterna i Göteborg och Jönköping har i tre mål funnit – att detsamma ska gälla dispositioner till och från skogskonto, skogsskadekonto och upphovsmannakonto.

Det krävs således oftast en omräkning av det deklarerade resultatet för att man ska kunna bestämma enskilda näringsidkares SGI, vilket kan vara förenat med en betydande administration. Gällande ordning innebär också att det är svårt för enskilda närings­idkare att i förväg veta vilken SGI dessa har rätt till vid t.ex. sjukfall eller föräldraskap.

Mot denna bakgrund bör regler införas så att den enskilde näringsidkarens SGI – i likhet med den pensionsgrundande inkomsten – bestäms utifrån det deklarerade resultat på vilket egenavgifter (och i förekommande fall särskild löneskatt) utgår. Med detta skulle överensstämmelsen mellan erläggande av sociala avgifter och förmåner från den allmänna sjukförsäkringen öka.

Per Åsling (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)