Förenkla PBL gällande detaljplaner

Motion 2019/20:1781 av Kerstin Lundgren (C)

av Kerstin Lundgren (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begära en översyn för att förenkla och förtydliga PBL och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt PBL får en kommun reglera mark- och vattenområdens användning, bebyggelse och byggnadsverk med detaljplan eller områdesbestämmelser. Detaljplaneringen har genom åren formats utifrån den vi plantidpunkten gällande verkligheten. Årsringarna i planerna kan bli väldigt tydliga och låsa enskilda fastighetsägare till att bekosta nya detaljplaner för att erhålla rimliga lösningar idag och imorgon. För stora fastighetsföretag kan detta vara en möjlig väg ur de historiska låsningarna, men för enskilda blir det orimligt och många upplever att äganderätten kraftigt inskränks när bygg- eller marklov sökts men den gamla detaljplanen förhindrar godkännande. Risken är överhängande att enskilda då väljer bort att fråga av misstro mot lokala bygglovsenheter och byggnadsnämnder.

Det finns många gamla detaljplanebestämmelser som enklare borde kunna uppdateras för att passa dagens behov och verklighet. Detta i syfte att stärka äganderätten för fastigheten. Det kan göras genom att tydliggöra att godkännande för vad som avses mindre avvikelse ska prövas generöst. Om t ex syftet med planbestämmelsen kan uppnås på ett alternativ sätt idag ska lov alltid ges. Möjligheterna till enkel förnyelse av en del av en detaljplan måste också kunna göras för att kunna möta en mindre justering i planens bestämmelser för enskilda fastighetsägare.

Kerstin Lundgren (C)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)