Laxdöden i Torne älv

Motion 2019/20:1757 av Linda Ylivainio (C)

av Linda Ylivainio (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att utreda orsakerna till laxdöden i Torne älv och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Torne älv är Sveriges största vildlaxälv med vissa år uppåt 100000 stigande laxar. Laxen är en viktig resurs och förutsättning för bl a fisketurism. Tyvärr, har laxbeståndet i denna och andra laxförande älvar återkommande drabbats av sjukdom och vissa år har mängden död lax varit betydande. Det finns all anledning att oroa sig över beståndets fortlevnad. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har haft tillfälligt finansierade anslag för att utreda orsakerna till laxdöden och har också samarbetat med finska, inte minst Livsmedelssäkerhetsverket Evira, och andra svenska myndigheter. Trots dessa ansträngningar kvarstår problematiken med sjuka och döda laxar och ovisshet om orsakerna till den. Det står därför klart att arbetet med att klarlägga orsakerna till laxdöden måste intensifieras.

En webbaserad och mobilvänlig rapporteringsportal för att erbjuda allmänheten en väg att rapportera fynd har införts och blivit väl använd. Portalen anses av SVA och Evira som ett viktigt instrument för att övervaka hälsoläget. Inom ramen för den för­djupade studien ”Laxdöden i Torne älv 20142016” samarbetade myndigheterna med lokala fiskare avseende lokal provtagning av laxfiskarna. Det är möjligt att obducera vild fisk, men SVA saknar statsanslag för detta. Eftersom fisken måste vara relativt nydöd för att undersökningarna ska ge något, är det svårt att genomföra dessa obduk­tioner, om man inte kan göra det på plats i anslutning till fynden.

Staten behöver därför kraftsamla för att ge sina myndigheter i uppdrag att utröna orsakerna till laxdöden. För laxen i Torne älv är ett välfungerande samarbete mellan


svenska och finska myndigheter av avgörande betydelse, eftersom laxen förvaltas gemensamt. I den mån resurser för metodutveckling och forskning saknas, måste dessa tillskjutas.

Linda Ylivainio (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)