Transport av avfall och återvinning

Motion 2019/20:1753 av Martin Ådahl och Niels Paarup-Petersen (båda C)

av Martin Ådahl och Niels Paarup-Petersen (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att professionella ombud, inklusive sådana som marknadsför sig på digitala plattformar, ska ha samma rätt och möjligheter som privatpersoner har för sin egen räkning att transportera avfall och oönskade objekt till återvinningscentraler, eller för vidareförsäljning till annan part, och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utforska möjligheten att en särskild digitaliseringsinstans i förhållande till Regelrådet tillsätts, som får till uppgift att löpande granska lagstiftning och myndighetsbeslut som blockerar och försvårar utvecklingen av digitala tjänster och får till uppdrag att rekommendera åtgärder för att göra dessa digitala tjänster tillgängliga, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I oktober 2018 meddelade miljöförvaltningen i Stockholms stad att man ämnade för­bjuda den populära och snabbt växande apptjänsten Tiptapp som förmedlar transport till återvinning och bortskänkning av oönskade objekt och avfall. Motivet som framfördes var att Tiptapp inte var kompatibel med rådande avfallslagstiftning i miljöbalken där kommunen har ensamrätt på hur avfall ska hanteras. Handläggare rekommenderade istället privatpersoner att kontakta Stockholm Vatten och Avfall, och förslag framfördes från politiskt håll om att en offentlig tjänst skulle ersätta Tiptapp.

Vid det laget hade Tiptapp inte bara hunnit hjälpa många tusentals Stockholmsbor att bli av med svårhanterade möbler och grovsopor, i synnerhet unga, äldre och barn­familjer utan tillgång till bil med släp. Tjänsten hade också givit tusentals personer, varav många som haft svårigheter att komma in på arbetsmarknaden, möjlighet till en första inkomst.

Någon uppenbar miljövinst med förbudet fanns inte, då Stockholms stad hade haft ännu mindre möjlighet att övervaka hur samma objekt förts till återvinning eller sålts vidare av privatpersoner, än om de läggs ut på en plattform där det går att identifiera både den som efterfrågar tjänsterna och det ombud som utför dem, samt objektets natur (i regel med bild).

Professionella ombud, bland annat sådana som erbjuder sina tjänster via digitala plattformar, måste ha samma rätt som privatpersoner själva har för sin egen räkning, att transportera avfall och oönskade objekt till återvinningscentraler, eller för att sälja vidare objekt eller skänka dem vidare till annan part.

Detta måste självklart i en modern, digitaliserad tjänsteekonomi som den svenska. Lagstiftningen har inte följt med tiden, vilket lett till verklighetsfrämmande myndighets­beslut som drabbar privatpersoner och människor som fått chansen att ta sig in på arbets­marknaden och tjäna extra genom extra arbete. I förlängningen drabbas konkurrenskraft­en i den svenska ekonomin.

I samband med förbudet mot Tiptapp framkom också att kontrollen av beskattning av tjänsterna är relativt summarisk, vilket är fallet på många digitala plattformar. Detta är dock inget argument för att förbjuda en populär tjänst avfallshanteringsgrunder. Det illustrerar istället hur skattelagstiftningen, och tillämpningen av denna, inte heller följt med sin tid.

I en tid av snabba teknologiska förändringar och digitalisering av samhället måste lagstiftningen och dess tillämpning i högre grad anpassas så att dess syften uppfylls även i en ny teknisk miljö och inte i onödan hindrar utvecklingen. Det bör därför under­sökas möjligheterna att inrätta en särskild instans hos det statliga Regelrådet, som får till uppgift att löpande granska lagstiftning och myndighetsbeslut som blockerar och för­svårar utvecklingen av digitala tjänster och får till uppdrag att rekommendera administ­rativa åtgärder och lagändringar, om sådana bedöms finnas, för att göra dessa digitala tjänster tillgängliga.

Även beskattningen av plattformstjänster är i stort behov av att uppdateras och beskattningen av digitala plattformsbaserade tjänster kan förenklas. Inom ramen för januariavtalet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna ska frågan om en kraftig förenkling av beskattningen av mikroföretag, såsom företag som deltar i plattforms­baserade tjänster. En sådan förenkling kan ske genom en enkel, likformig och rimlig schablonbeskattning av alla enklare tjänster som utförs på digitala plattformar upp till ett visst takbelopp.

Martin Ådahl (C)

Niels Paarup-Petersen (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)