Treterminssystem i utbildningen

Motion 2019/20:1747 av Kerstin Lundgren (C)

av Kerstin Lundgren (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda införandet av ett treterminssystem i svensk utbildning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har nu fått sin första skola med treterminssystem när den amerikanska skolan öppnat i Göteborg. Det är fullt möjligt för en enskild skola att förlägga läsåret så som de gjort. Detta genom att förskjuta läsårets 178 dagar så mycket som skollagen tillåter.

Men en förändring av läsåret från i princip två till tre terminer skulle också ge möj­lighet att utöka läsårets timmar och ge svenska elever en utbildningstid i likhet med många andra europeiska länder. OECD konstaterade i sin studie av den svenska skolan att antalet undervisningstimmar är lägre än snittet i OECD. Våra barn och ungdomar får mindre undervisningstid än andra elever och Sverige har samtidigt lägre resultat i PISA-undersökningar.

Sverige har valt att möta detta genom att räkna med den obligatoriska förskolan från 6år och genom införande av sommarskolor. Men, detta ger inte utrymme för att samlat och ordnat utöka den ämnesundervisning som skulle höja nivån i grund- och gymnasie­skolan. Undersökningar visar att en annan förläggning av läsåret förbättrar inlärningen för eleverna. Ett treterminssystem skulle visserligen innebära ett utökat behov av lärar­timmar men samtidigt kunna bidra till att förbättra planeringen av undervisningen under läsåret och därmed förbättra resultaten för eleverna. Ett treterminssystem skulle ge ett kortare sommarlov men samtidigt ge längre lov för återhämtning vid andra tider på året.


Mot bakgrund av att ett treterminssystem nu införs på en skola bör regeringen stimulera till att fler skolor följer efter samtidigt som en utredning tillsätts om att införa treterminssystem i hela utbildningskedjan från förskola till universitet och högskolor.

Kerstin Lundgren (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)