Jämlik fördelning av föräldrapenning

Motion 2019/20:1721 av Helena Bouveng (M)

av Helena Bouveng (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en delad föräldrapenning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den officiella statistiken visar att kvinnor tar ut 73 procent a ersättningsdagarna i föräldrapenningen och männen tar ut 27 procent. Motsvarande siffror gällande tillfällig föräldrapenning (VAB) är 62 procent för kvinnor och 38 procent för män.

Det är under barnets första två levnadsår som huvuddelen av föräldrapenning tas ut. Kvinnors uttag ligger huvudsakligen koncentrerad till barnets första levnadsår och männens när barnet är 1-1,5 år. Om bara de första två åren studeras är mammor lediga på hel- eller deltid i totalt 15,3 månader och män 3,8 månader. Uttaget av föräldrapenning motsvarar dock enbart 9,6 respektive 2,2 månaders ledighet. Det är med andra ord vanligt att män och kvinnor förlänger föräldraledigheten genom att använda obetalda dagar, men detta uttag variera mellan olika inkomst- och utbildningsgrupper.

Ledighetstiden för kvinnor är alltså nästan fyra gånger så lång som för män, vilket inte helt återspeglas i statistiken gällande uttag av föräldradagar. Försäkringskassan beräknar att för en föräldrapenning går det cirka 1,4 dagar med heltidsledighet.

Ett annat sätt att utrycka saken är att under barnets första levnadsår tar kvinnor i genomsnitt ut 214 dagar och män 19, under barnets andra levnadsår är motsvarande siffror 60 dagar för kvinnor och 34 för män, och under det tredje levnadsåret 10 dagar för kvinnor och 8 för män. Dessa dagar bör allts multipliceras med 1,4 för att visa faktisk heltidsledighet med barn.

Kvinnors större ansvarstagande för familj och hem inverkar otvetydigt på allt från arbetsmarknadsdeltagande, sjukskrivningar, obetalt hemarbete, livsinkomst samt makt och inflytande i samhället. Det går inte att bortse ifrån att dessa skillnader förstärks och ökar i och med det ojämna uttaget i föräldraförsäkringen.

Menar vi allvar med ett riktigt jämställt Sverige är det skeva uttagandet av föräldrapenning en stark faktor att ojämställdheten mellan man och kvinna fortsatt är stor. Därför anser jag att man bör studera vilka effekter en delad föräldraförsäkring skulle innebära för ett mer jämlikt Sverige

Helena Bouveng (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)