Klarare redovisning av ekonomiskt bistånd

Motion 2019/20:1700 av Johnny Skalin (SD)

av Johnny Skalin (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förtydliga och utöka det statistiska underlaget för utbetalningar av ekonomiskt bistånd och om att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag på hur detta kan åstadkommas, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

En stor del av det ekonomiska biståndet, också benämnt som socialbidrag, går idag till utrikesfödda. Till viss del förs redan statistik som visar hur stor andel av det ekonomiska biståndet som fördelas på inrikes- och utrikesfödda. Däremot förs inte mer detaljerad statistik om bakgrund, utbildning eller hur länge personerna har bott i Sverige för de hushåll som tar emot dessa bidrag. För att politiken lättare skall kunna analysera orsakerna till varför vissa människor blir beroende av ekonomiskt bistånd samt vilka grupper som är mest utsatta, bör det statistiska underlaget förbättras.

Det som anförs i motionen bör ges regeringen tillkänna.

Johnny Skalin (SD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)