Straffskärpning för misshandel av gravida

Motion 2019/20:1690 av Johnny Skalin (SD)

av Johnny Skalin (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att straffen för misshandel av gravida bör skärpas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I såväl den svenska som utländska debatten råder delade meningar om när ett

befruktat ägg räknas som en människa. Men alldeles oaktat när kvinnor i en laglig

mening har eller ska ha rätt att göra abort, bör varje gravid som inte har för avsikt att

avsluta graviditeten ha rätten att själva få räkna sin graviditet som ett resultat av ett nytt

liv. Mot den bakgrunden bör rättspraxis kring synen på våld mot gravida ändras, så att

våld mot gravida inte enbart ses som misshandel mot en individ utan mot två individer –

oavsett om gärningsmannen kände till att den misshandlade kvinnan var gravid eller ej.

Våldsbrott mot gravida bör således som lägsta straffvärde automatiskt räknas som

grov misshandel, med anledning av att särskild hänsynslöshet bör anses vara gällande

när våldet mot gravida även drabbar en till under alla omständigheter oskyldig individ

som dessutom helt saknar möjlighet att värja sig mot attacken. En lagändring bör även

tydligt ange att om graviditeten avbryts på grund av våldet, eller om embryot/fostret

skadas, så skall brottet bedömas särskilt allvarligt och i paritet med om ett liknande våld

hade drabbat en född person.

Det som anförs i motionen bör ges regeringen tillkänna.

Johnny Skalin (SD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)