Sänkta grundarvoden för riksdagsledamöter

Motion 2019/20:1688 av Johnny Skalin (SD)

av Johnny Skalin (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmana arvodesnämnden att sänka grundarvodet för riksdagsledamöter och att arvodessystemet för utskotten och EU-nämnden bör ses över, och detta tillkännager riksdagen för riksdagsstyrelsen.

Motivering

Uppdraget som riksdagsledamot är på många sätt krävande och det är inte minst viktigt att politiken kan finna goda företrädare. För låga arvoden kan i den meningen begränsa möjligheterna för partierna att finna den nödvändiga kompetensen för att på ett för­tjänstfullt sätt fatta avvägda politiska beslut. Därför krävs också en hög grundlön. Men i det fall där riksdagen har hela 349 ledamöter till en förhållandevis liten befolknings­mängd samt då en stor del av det avgörande riksdagsarbetet sker i riksdagens utskott och i EU-nämnden, bör det anses som rimligt att grundarvodet för ett riksdagsuppdrag utifrån dagens nivåer kan minskas.

Ett rimligt belopp skulle kunna vara ett grundarvode per månad på 0,9 prisbas­belopp, vilket motsvarar cirka 80 procent av medellönen för svenska domare sett till 2011 års statistiska uppgifter via SCB. En sänkning av grundarvodet bör därefter kompletteras med en översyn av arvoderingen kring ledamöter och utskottsledare i riksdagens utskott och EU-nämnden för att möjliggöra en rimlig arvodesfördelning sett utifrån ansvar och arbetsfördelning. Det som anförs i motionen bör ges regeringen tillkänna.

Johnny Skalin (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)