Ny trafikplats vid Boråstorpet, riksväg 40

Motion 2019/20:1681 av Patrik Jönsson (SD)

av Patrik Jönsson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta byggnation av ett mot vid Boråstorpet på riksväg 40 i anslutning till Borås och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Inom Sjuhärad är det störst andel invånare som arbetspendlar till Borås. Borås är som delregionalt centrum ett nav för näringsliv, handel och logistik i och med närheten till väg och järnväg. I de västra delarna av Sjuhärad är det en hög andel som arbetspendlar till Göteborg. Vad gäller inpendlingen till Sjuhärad, sker den främst från Göteborg till Borås. Pendlingen mellan Borås och Göteborg är således omfattande i båda rikt­ningarna.

En av Borås största arbetsplatspunkter är Viareds företagspark, belägen strax söder om väg 40. Företagsparken inrymmer lokaler för 136 medlemsföretag i Viareds Före­tagsförening, vilket motsvarar drygt 6500 anställda. Främst är det stora distributions- och logistikföretag som har etablerat sig i Viared. Flertalet av aktörerna i Borås har en stark position inom ehandel, vars volymer växer med tiden. Mycket av det gods som rör sig i området inkommer som hellaster, delvis från utlandet, lagras och transporteras ut i mindre sändningar.

Den industri som bedöms ha störst volymer i Borås är Vida. Mycket av deras till­verkning går på export via västsvenska hamnar. Även Volvo Bussar och Ericsson har betydande godsflöden. I övrigt så står de lager som finns i Viared för största delen av det gods som genereras i Borås. Mycket av importen till Borås bedöms komma via Göteborg men även hamnarna i Trelleborg och Karlskrona har betydelse. Exporten har bedömts vara 60% av importvolymerna. Volymmässigt är dock nationellt ankommande och avgående gods till Borås övervägande.

Större transportörer och speditörer som Schenker och DHL har direkta lastbils­relationer med ett antal terminaler. För mindre aktörer bedöms att mycket av det utgående godset konsolideras i Göteborg för vidare transport. Många av terminalerna i Borås ligger i Viareds företagspark.

I västra delen av Borås, mellan Nabbamotet och Viaredsmotet, uppgår trafiken på väg 40 till 34000 fordon per vardagsmedeldygn. Trafikflödet är prognostiserat till 47900 fordon per vardagsmedeldygn till år 2029, vilket motsvarar en ökning med 41 procent. Trafikflöden beräknas öka ytterligare till 55400 fordon per vardagsmedeldygn till år 2040, vilket motsvarar en ökning med 63 procent.

Nabbamotet fungerar skapligt i dagsläget och exploateringen av de västra delarna av Viared västra kommer att medföra en successivt ökande trafikbelastning. Sannolikt kommer området få stora inslag av logistik- och lagerverksamhet vilket betyder att andelen tung trafik kommer att öka. Trafikplatsen riskerar att inte uppfylla sin funktion med den framtida trafiktillväxten.

Trafikkapaciteten behöver åtgärdas, förslagsvis genom utformningen av ett nytt mot vid Boråstorpet. Åtgärden leder till förbättrad framkomlighet på väg 40 vid Viareds­motet eftersom en ny trafikplats avlastar trafik till och från Viaredsmotet samt Nabbamotet som kommer från väster eller ska västerut. Den ökade framkomligheten i Viareds- och Nabbamotet gynnar arbetspendlingen till Viaredsområdet då kapaciteten i Viareds- och Nabbamotet ökar. Åtgärden säkrar således riksintresset för kommunika­tion på vägarna 40 och 27 samt säkrar riksintresset under en lång tid framöver, något som måste beaktas i och med en fortsatt näringslivsexpansion i närområdet.

Borås stad har även signalerat möjlighet att medfinansiera projektet med syftet att tidigarelägga byggnation, då åtgärden är av stor vikt för stadens och den delregionala expansionen samt internationell och nationell handel. Åtgärden innebär även positiva miljöeffekter då transportsträckan för trafikanter minskar med cirka 3kilometer vid varje transport, vilket enligt Borås stads studie med 6800 fordon innebär cirka 20400 färre körda kilometer per dygn.

Patrik Jönsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)