Inrätta ett jord- och skogsbruksutskott i riksdagen

Motion 2019/20:1671 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över utskottens indelning i riksdagen i syfte att överväga att inrätta ett renodlat jordbruks- och skogsbruksutskott, vilket i huvudsak bör arbeta med jord- och skogsbruksfrågor samt med landsbygdsfrågor, och detta tillkännager riksdagen för riksdagsstyrelsen.

Motivering

Miljö- och jordbruksutskottet behöver separeras i riksdagen. Idag är det många politiker som brinner extra för miljön och som därför väljer miljö- och jordbruksutskottet. Detta innebär att jordbrukets och skogsbrukets viktiga näringspolitiska frågor kan bli drabbade och nedprioriterade till förmån för miljöfrågorna.

Vi har en livsmedelsstrategi som tydligt talar om att produktionen av svensk mat måste öka, dels för att skapa jobb och tillväxt i Sverige, dels för att klara framtidens behov av mer mat i världen. Sveriges jord- och skogsbruk är redan idag det mest miljövänliga i världen och självklart behöver vi då öka produktion av mat och skog i Sverige.

Sveriges jord- och skogsbruk är motorn i landsbygdens möjligheter och utveckling och det är olyckligt att denna utveckling drabbas av en alltför snedvriden fokusering på miljöpolitiken, särskilt då det riskerar att äventyra världens miljövänligaste mat- och skogsproduktion.

Miljöfrågorna är viktiga och ska ha sin behandling i riksdagen och idag finns ett Miljödepartement. Det vore därför rimligt att ett renodlat miljöutskott fanns i riksdagen som just hanterar miljöfrågorna och behandlar Miljödepartementets propositioner och miljöfrågor.

Jord- och skogsbruksutskottet i riksdagen skulle å sin sida kunna ägna sig åt att bereda jord- och skogsbruks- samt landsbygdsfrågor, och därmed hantera Näringsdepartementets propositioner och frågor inom dessa områden.

Om Sveriges lantbruk, landsbygds- och skogsnäringar ska kunna utvecklas och växa måste vi komma ifrån rådande situation där den politiska styrningen gång på gång prioriterar miljöfrågorna framför jord- och skogsbruket. Landsbygdens näringar måste få en ärlig chans att växa och därför bör det göras en översyn av utskottsfördelningen i riksdagen i syfte att dela upp miljö- och jordbruksutskottet i två utskott med två skilda arbetsområden. En uppdelning skulle innebära att miljö- och jordbruksfrågorna båda får den behandling de behöver och förtjänar.

Sten Bergheden (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)