Inrätta ett jord- och skogsbruksutskott i riksdagen

Motion 2019/20:1671 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över utskottens indelning i riksdagen i syfte att överväga att inrätta ett renodlat jordbruks- och skogsbruksutskott, vilket i huvudsak bör arbeta med jord- och skogsbruksfrågor samt med landsbygdsfrågor, och detta tillkännager riksdagen för riksdagsstyrelsen.

Motivering

Miljö- och jordbruksutskottet behöver separeras i riksdagen. Idag är det många politiker som brinner extra för miljön och som därför väljer miljö- och jordbruksutskottet. Detta innebär att jordbrukets och skogsbrukets viktiga näringspolitiska frågor kan bli drab­bade och nedprioriterade till förmån för miljöfrågorna.

Vi har en livsmedelsstrategi som tydligt talar om att produktionen av svensk mat måste öka, dels för att skapa jobb och tillväxt i Sverige, dels för att klara framtidens behov av mer mat i världen. Sveriges jord- och skogsbruk är redan idag det mest miljövänliga i världen och självklart behöver vi då öka produktion av mat och skog i Sverige.

Sveriges jord- och skogsbruk är motorn i landsbygdens möjligheter och utveckling och det är olyckligt att denna utveckling drabbas av en alltför snedvriden fokusering på miljöpolitiken, särskilt då det riskerar att äventyra världens miljövänligaste mat- och skogsproduktion.

Miljöfrågorna är viktiga och ska ha sin behandling i riksdagen och idag finns ett Miljödepartement. Det vore därför rimligt att ett renodlat miljöutskott fanns i riksdagen som just hanterar miljöfrågorna och behandlar Miljödepartementets propositioner och miljöfrågor.

Jord- och skogsbruksutskottet i riksdagen skulle å sin sida kunna ägna sig åt att bereda jord- och skogsbruks- samt landsbygdsfrågor, och därmed hantera Närings­departementets propositioner och frågor inom dessa områden.

Om Sveriges lantbruk och landsbygds- och skogsnäringar ska kunna utvecklas och växa måste vi komma ifrån rådande situation där den politiska styrningen gång på gång prioriterar miljöfrågorna framför jord- och skogsbruket. Landsbygdens näringar måste få en ärlig chans att växa och därför bör det göras en översyn av utskottsfördelningen i riksdagen i syfte att dela upp miljö- och jordbruksutskottet i två utskott med två skilda arbetsområden. En uppdelning skulle innebära att miljö- och jordbruksfrågorna båda får den behandling de behöver och förtjänar.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)