En mer effektiv trängselavgift

Motion 2019/20:1670 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över regelverket så att beloppet måste uppgå till minst 100 kronor innan räkningen för en trängselavgift eller broavgift skickas ut, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att underlätta för åkerier, bussbolag och andra företag med många fordon i rörelse att få så få fakturor på trängsel- och broavgifter som möjligt, vilket sparar arbete och bokföringskostnader för företaget, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över straffavgiften på 500 kronor vid försenad betalning av trängsel- och broavgifter och ersätta den med en mer rimlig avgift, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Idag skickar Transportstyrelsen ut räkningar varje månad för trängsel- och broavgifter. Det kan röra sig om fakturor på så små belopp som 11 kr eller 15 kr. Det är inte kost­nadseffektivt att administrera ett utskick med så små summor. Därför bör vi se över möjligheterna att samla ihop beloppen så att de minst uppgår till 100 kronor innan räkning på beloppet skickas ut. Det orsakar också svårigheter för exempelvis företag att behöva bokföra flera olika fakturor med mindre belopp istället för en med den samlade månadens avgift. Vi behöver också utöver detta se över hur vi kan underlätta ytterligare för företag med många fordon, för att begränsa antalet fakturatillfällen så mycket som möjligt för att spara arbete och bokföringskostnader för företaget. Den höga straff-


avgiften på 500 kr vid för sen betalning behöver också ses över för att vara på en mer proportionerlig och rimlig nivå.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)