Validering - en väg till behörighet i bristyrken

Motion 2019/20:1647 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att skapa valideringsutbildningar för att säkerställa kompetens inom bristyrken för framtida utmaningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige ökar i invånarantal och den demografiska kurvan visar att vi är färre som ska ta hand om allt fler barn och äldre. Samtidigt ser vi stora grupper av bristyrken där utbildning och i vissa fall legitimation krävs för att få en tillsvidareanställning.

I dag har vi många som arbetar inom bristyrken, såsom undersköterskor, sjuksköterskor, lärare och förskolelärare, som saknar just utbildning och/eller legitimation. En stor grupp människor som idag saknar anställningstrygghet men som antingen efter många år i arbetet tillgodogjort sig goda kunskaper eller som nyanlända där utbildningen från hemlandet inte rakt av går att översätta till den svenska motsvarigheten är en resurs som bör tas till vara.

För att så snabbt och smidigt som möjligt ta tillvara på den kompetens som finns i verksamheterna och för att kompetenshöja svensk välfärd bör nationella valideringsutbildningar skapas. I dagsläget finns enskilda kommuners exempel på egen anordnade valideringar, vissa gånger tillsammans med grannkommunerna, för att på ett tidseffektivt sätt lösa bristen på behörig personal. Genom ett större grepp och gemensam valideringsplan för bristyrken tar vi problemet på allvar och fokuserar på kvalitativt tillvaratagande av kompetens. Samtidigt som vi ökar antalet anställningsbara människor och höjer kvaliteten i svensk välfärd.

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)