Ett modernt strandskydd

Motion 2019/20:1646 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om översyn av strandskyddet med anledning av de olika förutsättningar som gäller i vårt land och med syftet att möjliggöra nybyggnation även i strandnära lägen där så är möjligt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett avlångt land med stora skillnader i förutsättningar för utveckling. Medan vissa delar av landet avfolkas brottas andra delar med bostadsbrist.

Då Sverige är rikt på kustremsor och kustnära lägen och möjligheten att få bygga strandnära skulle innebära helt nya möjligheter för de som nu betecknas som avfolkningskommuner att attrahera med en helt annan typ av kvalitativt boende borde strandskyddet ses över och mildras för att möjliggöra en levande landsbygd.

Där tanken var god i och med strandskyddets syfte att ge människor tillträde till strand och sjö ser vi istället hur skyddet breder ut sig över orimligt stora landområden och därmed lägger en död hand över dessa. I en föränderlig tid med flyttmönster som skapar andra flöden och landsdelar som avfolkas är det nu dags att se över strandskyddet och modernisera utifrån nu gällande förutsättningar. Liksom att se över hur strandskyddet kan ändras till att inte gälla mindre åar och små vattendrag som nu dras över samma regelverk och lägger stora landområden utan möjlig bebyggelse.

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)