Undanta skarven från fågeldirektivet

Motion 2019/20:1641 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för ett nationellt undantag från fågeldirektivet när det gäller skarv och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skarven finns upptagen som skyddsvärd i fågeldirektivet trots att dess utveckling nu bedöms stabil och ökande på nationell nivå. Mängden skarv samlad till en och samma plats, såsom Trosa hamninlopp i Sörmland, ger skadliga effekter på såväl boendemiljö som tillgång på fisk för fiskerinäring och fritidsfiske. Att ge stöd till investeringar för att täcka skador åsamkade av djurets framfart löser inte grundproblematiken. Skarvens förändrade och kraftigt ökande population innebär svårigheter som samexistens med människor i tätbebyggt område. Dess framfart när den tar sig allt närmare mänsklig bebyggelse, i exempelvis Trosa, påverkar orternas möjlighet till utveckling och attrak­tivitet samt innebär svårigheter för företag med turism och fiskerinäring som huvudsak­lig syssla till livskraftig utveckling.

Då skarven uppnått sådan nationell status att den inte längre bör anses särskilt skyddsvärd bör Sverige verka för ett undantag från fågeldirektivet och därmed under­lätta för landets länsstyrelser att fatta beslut grundade på aktuella förhållanden istället för artens felaktiga skyddsstatus i fågeldirektivet. Härtill bör skarvens negativa inverkan på allmänna intressen definieras och ligga till grund för skyddsjakt. Skarvens inverkan på fiskbeståndet där kustens ekologiska status tillsammans med förekomst av andra djur som kan vara till skada bör vägas samman för att inte riskera en sammantagen kritisk situation för fisken.

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)