Statligt ansvar för LSS

Motion 2019/20:1640 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett statligt övertagande av det totala ekonomiska ansvaret för LSS och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) lämnar mycket att önska i synen på människors lika möjligheter till ett rikt liv. Efter översynen av lagen har ett flertal brister blivit tydliga. Bland annat att biståndsbedömningar och kostnader för LSS varierar stort mellan olika kommuner på ett anmärkningsvärt sätt. Detta är oacceptabelt i ett modernt och öppet samhälle där alla ska ha möjlighet att delta och bidra och där lagen har stor betydelse för personer med funktionsnedsättning.

LSS är många gånger helt avgörande för ett flertal människors möjlighet till själv­ständighet, livskvalitet och inflytande i samhället. Därför bör huvudmannaskapet för den del av LSS som nu är ett kommunalt ansvar ses över. Med ett statligt ekonomiskt ansvar och en peng som följer individen och beslutet kommer inte individen i kläm mellan olika bostadskommuner.

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)