Djur som skadar lantbruk och fiskenäring

Motion 2019/20:1636 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till årliga inventeringar av djur som orsakar stora skador på lantbruk och fiskerinäring och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till beslut om minsta antal för att säkra gynnsam bevarandestatus och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till tillåten jakt på överskjutande antal efter säkrad bevarandestatus och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

På många platser runt om i landet ser vi skador på jordbruk och fiskenäring pga. ökande problem med skarv, tranor, svanar m.fl. Det är självklart viktigt att vi samexisterar mellan djurliv och näringar men i de fall djuren antar sådan populationsstorlek att de är till skada för jordbruk och fiskenäring har vi ett problem som behöver hanteras.

Att besluta om minsta antal av en art för att säkra en gynnsam bevarandestatus och därefter införa årliga inventeringar av djurarter och utifrån dessa tillåta jakt på överskjutande antal är ett sätt att komma till bukt med de ökande problemen.

Med en beslutad gynnsam bevarandestatus för respektive art i grunden blir det enklare att sätta i ett sammanhang. På vissa platser i landet har vi extra stora problem för exempelvis fiskebeståndet där kustens ekologiska status är dålig, rik förekomst på säl, vilket sammantaget skapar en kritisk situation för fisken. Då krävs förändringar i nu


gällande styrning för att tillåta jakt och säkra såväl arter som näringens möjlighet att bedriva verksamhet.

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)