Vite på ej nyttjade beviljade spårlägen

Motion 2019/20:1629 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ett kännbart vite på ej nyttjade beviljade spårlägen på järnväg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige lever vi idag med stora brister i kapacitet på våra järnvägar. Samtidigt ser vi att spårlägen söks – och ges – till operatörer som inte fullt ut nyttjar de givna tåglägena. Detta skapar oönskade luckor i systemet och bidrar till att andra operatörer inte ges tillgång till spåret i full utsträckning. Vikten av att söka de spårlägen man har för avsikt att nyttja är grundläggande för att vi ska ha en fullt nyttjad spårkapacitet.

Att inte nyttja de spårlägen som sökts och beviljats bör vara kopplat till kännbara viten. Detta för att minska ”okynnesansökningar”. Med enbart ansökningar om spår­lägen där man avser att köra tåg minskar mängden ansökningar och eliminerar risken att luckor som andra operatörer kunnat fylla uppstår. Vilket underlättar spårlägestilldel­ningen, bidrar till full kapacitetsnyttjande och en bättre spårbunden trafik för att trans­portera såväl människor som gods.

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)