Tidsgräns för domstolars handläggning av överklagande av detaljplaner m.m.

Motion 2019/20:1615 av Ulrika Heie (C)

av Ulrika Heie (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en överklagan av en detaljplan inte bör ta längre än 10 veckor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att överklaga beslut av olika slag är en rättighet som det finns anledning att värna. Men det finns samtidigt en mängd situationer där ett överklagande gör att enskilda, företag, kommuner m fl får problem att sätta igång t ex olika byggprojekt. Det kan leda till stora kostnadsökningar och därför är det viktigt att en överklagan hanteras skyndsamt.

En kommun har som exempel 10 veckor på sig att hantera ett bygglov. En överprövning av en detaljplan bör ta lika lång tid. Denna förändring bör också gälla ärenden som hamnar hos regeringen

Ulrika Heie (C)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)