Fast HH-förbindelse

Motion 2019/20:1606 av Jonny Cato och Niels Paarup-Petersen (båda C)

av Jonny Cato och Niels Paarup-Petersen (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om det angelägna i att se över förutsättningarna för en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Öresundsregionen är med drygt fyra miljoner invånare Nordens största region. Regionen står för mer än 26% av Danmark och Sveriges sammanlagda BNP. En av framgångsfaktorerna är Öresundsbron, som öppnade år 2000 och binder samman öresundsregionen. Sedan brons öppnande har resandet och pendlingen över Öresund ökat markant. År 2017 passerade i snitt 20600 fordon, över 45000 passagerare med bil och över 29000 passagerare med tåg dagligen Öresundsbron. Öresundsregion i sin tur är en del av FehmarnBält-regionen som har över 9miljoner invånare.

Öresundsregionen är en fantastisk region, men utmaningar saknas inte, exempelvis är regionens arbetslöshet högre än det nationella genomsnittet. Sverige är beroende av Öresundsregionen som en stark tillväxtmotor, tillväxten förutsätter en bättre integration mellan Öresundsregionen.

Öresundsregionen har unika möjligheter till en stark tillväxt, för att ta tillvara på den möjligheten behöver regionen bindas samman ännu bättre. Med kortare restid i tät­befolkade områden kommer ökad arbetsmarknadsintegration, större bostadsmarknad, ökad tillgång till utbildning, forskning och utveckling av regionen som besöksdestination.

En ytterligare fast förbindelse, en HH-förbindelse, skulle bli en viktig del i infra­strukturen, förhindra flaskhalsproblematik och minska trafikproppar såväl inom som till och från Öresundsregionen.

Ett problem med stora infrastruktursatsningar är ofta finansieringen. I detta skede är det svårt att sätta en fast kostnad för projektet, men olika rapporter visar på att projektet beräknas landa på över 40miljoner kronor. En stor fördel med just projektet är att flera olika flervalsstudier visar på att projektet kan finansiera sig själv. Projektet innefattar en motorvägstunnel och en personstågstunnel. Där persontågstunneln finansieras av brukaravgifter på motorvägstunneln.

Öresundsregionen är beroende av varandra, av minskade gränshinder. Att binda samman öresundsregionen är avgöra för regionens framtid och tillväxt.

Jonny Cato (C)

Niels Paarup-Petersen (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)