Investeringsstöd till jordbruk via landsbygdsprogrammet

Motion 2019/20:1591 av Daniel Bäckström (C)

av Daniel Bäckström (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge investeringsstöd till jordbruk via landsbygdsprogrammet och att ge långsiktiga förutsättningar för gröna näringen i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ett gott näringslivsklimat handlar ofta om att skapa förutsättningar så att företagare ska kunna utveckla sina verksamheter långsiktigt. Formerna för investeringsstöd varierar mellan olika näringar. Landsbygdsprogrammets konstruktion riskerar att bromsa utvecklingen i den gröna näringen. I Värmland vill enskilda jordbrukare investera i nya anläggningar för mjölkproduktion. Stora och viktiga långsiktiga investeringar som skulle bidra till ökad livsmedelsförsörjning. Men de investeringsmedel som fanns tillgängliga via landsbygdsprogrammet tog i Värmland slut redan efter två år i programperioden. Under resterande tre år av femårsplanen är möjligheterna väldigt begränsade. Det här innebär en stor ryckighet och kortsiktighet i jordbrukspolitiken. Inför nästa programperiod finns förmodligen inga nya pengar att söka förrän våren 2023. Det blir en väldigt lång väntan för företagare som nu är villiga att investera nytt.  

Efter flera år av kriser med torka och låga avräkningspriser för mjölk är det därför mycket angeläget att det går att genomföra investeringar när den enskilde önskar och planerar. Effekterna av att jordbrukare som vill utveckla sin verksamhet inte får tillgång till investeringsmedel blir istället att de överväger att avveckla sin verksamhet. Det drabbar landsbygden och svensk livsmedelsproduktion hårt. Mjölkproduktion är ju en mycket viktig motor för levande landsbygd.

Staten bör därför omgående utveckla former för att hantera detta. Det skulle kunna vara genom statlig förskottering, att medge att investeringsstödet får tas med in i kommande programperiod eller att omstrukturera så att investeringsmedel finns till­gängliga att söka under hela programperioden.

Den gröna näringen måste ges ordentliga och långsiktiga förutsättningar i Sverige för att utvecklas. Med dagens system riskeras istället många livsviktiga investeringar att utebli.

Detta bör ges regeringen till känna.

Daniel Bäckström (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)