Gränshinder mellan Sverige och Norge

Motion 2019/20:1587 av Fredrik Christensson och Daniel Bäckström (båda C)

av Fredrik Christensson och Daniel Bäckström (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska gränshindren för näringslivet mellan Sverige och Norge och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Handel och utbyte med andra länder är avgörande för svensk tillväxt och sysselsättning. För att näringslivet ska kunna göra fler affärer, förbättra rörligheten och öka syssel-sättningen är det viktigt att ta bort formella och informella gränshinder mellan länder.

Formella och informella gränshinder kan man stöta på när man tar jobb eller gör affärer över gränsen. Formella gränshinder är skillnader i lagar och regelverk mellan två länder, medan informella är till exempel brist på information, komplicerade rutiner eller brist på kunskap.

Sverige–Danmark, och Öresundsregionen, lyfts ofta fram i diskussionerna gällande gränshinder och framförallt gällande arbetspendling mellan länder. Idag är det ca 20000 personer som pendlar från Sverige och har sin huvudsakliga inkomst i Danmark. Det kan jämföras med att fler än 28000 svenska pendlare har sin huvudsakliga inkomst i Norge, sedan tillkommer även 27500 deltidspendlare. Pendlingen mellan Sverige och Norge är alltså störst i Norden.

Pendlingen är viktig för att öka rörligheten och få större arbetsmarknadsregioner, men för att öka sysselsättningen och tillväxten är det än viktigare att näringslivets gränshinder prioriteras.

Gränsen mellan Sverige och Norge utgör EU:s yttre gräns. Det gör att företag som ska passera Sverige–Norge-gränsen tydligare drabbas av gränshinder som hindrar affärerna eftersom Norge inte är med i EU:s tullsamverkan. Norge är Sveriges viktigaste handelspartner ihop med Tyskland. Flera undersökningar visar att företagen stöter på hinder inom främst tre områden: tull och moms, olikheter i regelverk och standarder samt brist på information. Dessa gränshinder drabbar framförallt små och medelstora företag som har mindre resurser för att övervinna dessa hinder.

Det svenska gränshindersarbetet måste därför stärkas, informationen måste förbättras framförallt till små och medelstora företag och svenska myndigheters gränshindersuppdrag måste förtydligas och kopplas till förenklingsuppdraget. Detta bör ges regeringen till känna.

Fredrik Christensson (C)

Daniel Bäckström (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)