Översyn på säl och skarv i Blekinge

Motion 2019/20:1585 av Angelika Bengtsson (SD)

av Angelika Bengtsson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn om att införa allmän jakt på gråsäl och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om gråsäl och skarv och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Gråsälar och skarv är djur som det finns gott om i Blekinges skärgård. På senaste tiden har de ökat i antal lavinartat.

Sälar och skarvar äter stora mängder fisk, som i sin tur påverkar fiskerinäringen som redan arbetar i svåra förhållanden. Den mängd fisk som sälar och skarv får i sig är mycket högre än det en yrkesfiskare fångar in under ett år. De drabbas hårt i och med att bestånden växer (7% årligen i Östersjön) men inte i samma takt som fiskebestånden.

Gråsälarna har de senaste åren synts allt längre in vid skärgården runt Karlskrona­trakten. Sen säljakten reducerats har antalet sälar i bestånden ökat. Därför borde en översyn göras om man ska inkludera säljakt i den allmänna jaktperioden, på samma grund som man vill bevara hållbara stamstorlekar inom allmänna viltjakten. Varje år får 600 sälar skjutas, varav endast hälften skjuts, av de 30000 som finns i Östersjön. Genom att ha allmän jakt på gråsäl skulle vi kunna återställa bestånden och återställa balansen i stammen, och inte minst det ekologiska systemet.

I översynen bör man även återkomma med vad man avser göra med de restprodukter som inte används.

Angelika Bengtsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)