Brottsbekämpande befogenheter för tulltjänstemän

Motion 2019/20:1577 av Jan R Andersson (M)

av Jan R Andersson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över tulltjänstemäns befogenheter för att öka möjligheten att förebygga brott och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under den tidigare alliansregeringen utökades tullmannens befogenhet i flera avseenden i syfte att stärka dennes brottsbekämpande roll. Detta har varit bra och tullen har tillsammans med andra myndigheter medverkat till att lagföra flera personer involverade i flera fall av grov brottslighet. 

Men fortfarande saknar tullmännen befogenhet att utföra flera till synes icke komplicerade uppgifter. Exempelvis får en tullman inte väga ett fordon, även om misstanke om övervikt föreligger, trots att detta skulle vara ett viktigt verktyg inte minst för att bekämpa illegal alkoholinförsel eller senare illegal alkoholförsäljning.

Det finns förmodligen fler uppgifter där tullen med relativt enkla medel i större utsträckning skulle kunna medverka till att förebygga och bekämpa brottslighet. Av denna anledning bör det övervägas om tullmäns befogenheter ses över i syfte att öka möjligheten till brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete.

Jan R Andersson (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)