Engagemangsrapporter för borgensåtaganden och fullmakter

Motion 2019/20:1570 av Jan R Andersson (M)

av Jan R Andersson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda engagemangsrapporter för borgensåtaganden och andra ansvarsförbindelser för privatpersoner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Banker är idag skyldiga att för privatpersoner lämna kontrolluppgifter till myndigheter vad avser olika ekonomiska förhållanden. Detta är i huvudsak för att staten ska kunna beskatta medborgare på ett korrekt sätt. Det kan därmed inte sägas utgöra ett konsu­mentintresse.

För företagare krävs att det i ett upprättat bokslut finns en engagemangsrapport där det framgår vilka borgensåtaganden, fullmakter och andra utställda säkerheter företaget har förbundit sig till. Detta är för att kunna skapa sig en rättvisande bild över företagets ekonomiska situation.

Idag ökar svenskarnas belåning. Utöver den kända belåningen har många privat-personer även borgensåtaganden som för dem själva inte alltid är kända. Detta bekräftas av både konkursförvaltare och kronofogdar som vittnar om att personer i stor utsträck­ning är ovetande om sina ansvarsförbindelser och att detta är ett stort problem.

Av denna anledning borde banker och andra kreditinstitut även vara skyldiga att årli­gen redovisa vilka borgensåtaganden och fullmakter deras kunder har i form av en årlig engagemangsrapport.

Jan R Andersson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)