Övervakning av tung trafik

Motion 2019/20:1565 av Jan R Andersson (M)

av Jan R Andersson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av övervakningen av tung trafik och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ett växande problem i samhället är de lagbrott som begås på våra vägar, inte minst i samband med transporter med tung trafik. Överskridna hastighetsbestämmelser, fusk med kör- och vilotidsregler är inte bara allvarliga säkerhetsrisker utan snedvrider också konkurrensen och bidrar till dåliga förutsättningar för de åkare och chaufförer som sköter sig.

Polisens möjligheter att ingripa mot dessa brott har ökat under senare år, bland annat genom att man nu har möjlighet att klampa lastbilar när man bedömer att det är den enda åtgärden som kan få stopp på den olagliga aktiviteten.

Polisen har dock svårt att, bland alla andra uppgifter, prioritera övervakningen av den tunga trafiken. Här behöver man tänka nytt för att få till stånd en effektiv över­vakning. Det handlar om att bygga ut och förfina den automatiska trafiksäkerhetskontrollen, exempelvis vägkameror, men även andra vägar bör prövas. En sådan skulle kunna vara att inrätta en särskild enhet inom Polismyndigheten med ansvar för att beivra och utreda dessa brott. Här kan man titta på erfarenheterna från Tyskland där man sedan länge har en sådan polisenhet, BAG. Alternativt skulle man kunna delegera delar av trafikövervakningen till exempelvis Trafikverket eller någon annan myndighet med kompetens om vägtrafiken. Övervakningen av den tunga trafiken fungerar inte tillfredsställande idag och regeringen bör därför göra en översyn av hur den ska kunna förbättras.

Jan R Andersson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)