Center för marinarkeologi vid Linnéuniversitetet i Kalmar

Motion 2019/20:1556 av Jan R Andersson (M)

av Jan R Andersson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett center för marinarkeologi vid Linnéuniversitetet i Kalmar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige och övriga länder runt Östersjön har ett unikt kulturarv. På grund av Östersjöns låga salt- och syrehalt bevaras lämningar under vatten många gånger flera hundra år. Samtidigt som Östersjön är en av de både i nutid och historiskt mest trafikerade sjö­vägarna finns det på våra bottnar många föremål med stort historiskt värde.

Utmed Smålandskusten och runt Öland finns några av Östersjöns mest vrakrika vatten. Idag med enklare teknik för dykning och mer tillgänglig information upptäcker allt fler det omfattande fornarvet under vattnet vilket också ställer nya krav på kun­skaper, skydd och forskning inom det marinarkeologiska området. För att både kunna skydda och tillgängliggöra maritima kulturarv behöver fler objekt identifieras och lagskyddas.

I och med att dykturismen ökar behövs bättre kunskaper kring vårt maritima kultur­arv och riskerna med en ökad exponering av dessa föremål. Vid Linnéuniversitetet i Kalmar finns redan idag utbildning och forskning inom angränsande marina veten­skapsområden. På Kalmar Länsmuseum finns en mångårig forskningsverksamhet främst kring Kronanprojektet. Utanför Bödabukten på norra Öland pågår sedan en tid dyk­ningar vid vraket efter fartyget Mars.

Länsstyrelsen i Kalmar län har man tidigare undersökt möjligheter att utveckla vad man där valt att kalla vrakturism. Där konstateras att genom samordning av akademisk kunskap, lokala entreprenörer och offentliga aktörers samordning kan maritima forn­minnen tillgängliggöras och därmed aktivt bidra till att bredda kunskaperna och bevara våra maritima fornminnen. Regeringen bör därför undersöka möjligheterna att inrätta ett center för marinarkeologi vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

Jan R Andersson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)