Corehamnar

Motion 2019/20:1553 av Jimmy Ståhl (SD)

av Jimmy Ståhl (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om corehamnar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är beroende av sjöfart – vi vet att närmre 90% av alla varor någon gång i transportkedjan varit på ett fartyg. Men fartygen lägger alltid till vid en hamn. Det innebär att närmre 90% av alla varor också varit i en hamn. Av dessa 90% hanteras en mycket stor andel i någon av våra fem, av EU utpekade, corehamnar (och ett större antal så kallade comprehensive-hamnar). Corehamnarna är Göteborgs hamn, Copenhagen-Malmö Port, Trelleborg-, Stockholm- och Luleå hamn. Dessa hamnar är av stor bety­delse för person- såväl som godsflödena till och från Sverige. Utpekandet som gjordes för många år sedan har egentligen inte lett till någonting oavsett om det gäller kraven som ställs på hamnarna eller på vilka möjligheter de ges. Samtidigt är utpekan­det en potentiell resurs i transport- och infrastrukturarbetet där hamnarna har möjlighet att söka EU-stöd.

Regeringen har uttalat att man vill få en överflyttning från väg till järnväg och sjöfart, ett steg för att nå miljömålen. För att gods ska söka sig till sjöfarten är hamnarna en viktig faktor, det gäller både effektivitet och öppettider. Corehamnarna har en stor möjlighet att med hjälp av EU-stöd förbättra infrastrukturen och bygga bort flaskhalsar som är ett hinder för flöden till och från samt i hamnarna. Genom att ställa krav på corehamnarna utmanas även hamnarna till nytänkande och effektivitetåtgärder som kommer att gynna hela transportkedjan samt öka intresset att frakta gods på fartyg.

Jag föreslår en utredning där corehamnarna mer tydligt utvecklas till den samhälls­nyttiga resurs de i grunden är. Det kan ske genom att man exempelvis ger de hamnar som uppfyller vissa villkor andra möjligheter.

Villkoren skulle kunna vara:

  • Öppettider med normal tariff för rederiet gäller under tiden från 06.00 till 24.00
  • Effektiviteten i hamnarbetet ska öka
  • Hamnarna ska aktivt delta i forsknings- och utvecklingsarbetet kopplat till den maritima näringen. (Enklast skulle det kunna ske genom att Sveriges Hamnar blev en aktiv part inom det nationella kompetenscentret Lighthouse.)

Möjligheterna kan vara:

  • Prioritering avseende nationella investeringsmedel för infrastruktur på land och sjösidan
  • Hamnarna blir fokuserade i demonstrationsprojekt för att utveckla hamn­effektiviteten
  • Hamnarna blir prioriterade i avseendet elleverans

Jimmy Ståhl (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)