Kontroll mot belastningsregister vid anställning inom yrken där människor kan komma att stå i beroendeställning

Motion 2019/20:1545 av Kristina Axén Olin (M)

av Kristina Axén Olin (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om regelmässig kontroll mot brottsregister för anställning inom omsorgsyrken, där människor kan komma att stå i beroendeställning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I verksamheter där människor är beroende av personalen är det oacceptabelt att det finns personer som under pågående anställning och vid rekrytering har begått grova brott såsom misshandel och narkotikabrott utan att verksamheten fått information om dessa.

För att säkerställa att människor inte råkar illa ut bör det utredas om hur kontroll mot brottsregister alltid ska ske vid rekrytering till vissa yrken samt om det finns behov av att vissa yrkesgrupper regelmässigt kontrolleras så att information fås även i de fall där personen som döms redan är anställd.

Kristina Axén Olin (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)