Krigsplacera även kulturarbetare

Motion 2019/20:1542 av Annicka Engblom m.fl. (M)

av Annicka Engblom m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kultursektorns viktiga roll i uppbyggnaden av totalförsvaret och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Rekryteringsmyndigheten (TRM) i uppdrag att undersöka möjligheten att även krigsplacera kulturarbetare i sina professioner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I händelse av kris och krig har samhället och vi själva ett omfattande ansvar för att bland annat skyddet av landets gränser, säkerhet och trygghet, el- och telekommu­nikationer, vattenförsörjning, transporter och sjukvård fungerar. I den återuppbyggnad av totalförsvaret som pågår kartläggs och resurssätts hur dessa funktioner ska säkerställas även när samhället utsätts för störningar och påfrestningar. För detta har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) huvudansvaret, men även Rekryteringsmyndigheten (TRM) som bedriver ett intensivt krigs- och krisplacerings­arbete för både militär och civil personal på uppdrag av Försvarsmakten och civila beredskapsorganisationer.

Men i orostider av gråzonskonflikter, kris och krig utsätts vi människor även för andra hot, såsom desinformationskampanjer, historieförfalskningar och andra försök att så otrygghet, rädsla och split oss samhällsmedborgare emellan. Just nu pågår reger­ingens utredning om återinrättandet av en myndighet för psykologiskt försvar efter förslag och påtryckningar från moderaterna. I arbetet med att utveckla och samordna det psykologiska försvaret har kultursektorn enligt vår mening en väldigt viktig och naturlig del. Kultur skapar gemenskap och sammanhang och det i sin tur leder till trygghet, skapar hopp och motverkar bland annat rädsla.

Inom kultursektorn finner vi många, olika och viktiga kompetenser. Musiken och musikerna med sin förmåga att beröra, få oss att minnas, känna och skapa gemenskap. Teatern och skådespelarna som upprätthåller den öppna, demokratiska dialogen, som både utvidgar våra begrepp och förser oss med berättelser. Bilden och konstnärerna, filmen och regissörerna som får oss att reflektera, skapa sammanhang, drömma och uppleva.

Bibliotek och museer, som redan idag har uppdraget att främja kunskap och fri åsiktsbildning. Kompetenser som bättre bör kunna nyttjas och sättas in i ett större sammanhang. I ett samhälle behöver vi inte bara tillgängliggöra fakta, utan också i orostider skydda landet med fakta. I desinformationskampanjer ger man sig bland annat på historiska frågor och försöker vrida dem till fördel för sina syften. Vi behöver de fakta och den kunskap som finns på bibliotek, arkiv och museer, men också kulturarvets berättelser. Det spelar en roll för befolkningens motståndskraft.

Kulturen med biblioteken, arkiven och muséerna, musiken, bilden och teatern bör därför ses som vapen i en ny och hård verklighet och som en naturlig del i total­försvaret. Därför bör Rekryteringsmyndigheten (TRM) i sitt krigs- och krisplacerings­arbete få uppdraget att även inkludera kulturarbetarna i sina respektive professioner.

Annicka Engblom (M)

Viktor Wärnick (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

John Weinerhall (M)

Lotta Finstorp (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)