Nordisk implementering av EU-direktiv

Motion 2019/20:1535 av Annika Hirvonen Falk och Rasmus Ling (båda MP)

av Annika Hirvonen Falk och Rasmus Ling (båda MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om samordning av implemen­tering av EU-direktiv mellan de nordiska länderna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det nordiska samarbetet är av stor betydelse för människors och företags rörlighet mellan de nordiska länderna. Ett nära nordiskt samarbete i gränsregionerna är viktigt för allt ifrån väl fungerande arbetsmarknader till förbättrade möjligheter att beivra brott.

Att motverka gränshinder inom norden har varit en viktig ambition för Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet sedan de inrättades. Gränshinder är inte bara rent fysiska barriärer och gränskontroller, utan även sådant som skiftande lagkrav för produkter eller tjänster. Genom gemensamma regler i flera nordiska länder förenklas vardagen för människor och företag som rör sig över gränserna.

Varje år implementeras en rad olika EU-direktiv i Sverige, liksom i de övriga nordiska EU-medlemsstaterna. Varje land har viss frihet att själv utforma sin lagstift­ning inom de ramar som EU föreskriver. Detta innebär att samma EU-direktiv kan leda till regler som skiljer sig åt mellan t.ex. Sverige och Finland.

Om vi skulle samordna implementeringen mellan de nordiska länderna skulle vi kunna minimera variationer som riskerar att i onödan försvåra rörligheten mellan länderna. En sådan samordning skulle förslagsvis kunna skötas inom ramen för Nordiska ministerrådet.

Annika Hirvonen Falk (MP)

Rasmus Ling (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)