Visa hela skatten

Motion 2019/20:1522 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)

av Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skatter och avgifter som det offentliga tar ut av medborgarna behöver bli mer synliga och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skatteverket bör ges i uppdrag att höja den allmänna kunskapsnivån om skatter och avgifter och om att arbetsgivare genom informationsinsatser ska uppmuntras att redovisa arbetsgivaravgiften gentemot anställda, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

God ekonomisk hushållning innebär att man har kontroll över inkomster och utgifter. Det gäller oavsett sammanhang. Olika skatter utgör den största utgiften för svenska hushåll i dagsläget. Därför är det viktigt att medborgarna är väl informerade om vilka skatter och avgifter som man betalar. Inkomstskatten är nog de flesta medvetna om då denna tydligt redovisas på lönebeskeden. Andra skatter och avgifter är mer dolda.

Detta är ett problem, inte minst ur demokratisk synvinkel. Det krävs att allmänheten är välinformerad om både skattenivån och vilka skatter som betalas för att man ska kunna skapa sig en uppfattning om hur samhället fungerar. Kunskap är en förutsättning för att kunna påverka.

Arbetsgivaravgiften omfattar de avgifter som arbetsgivaren betalar för varje anställd utöver själva lönekostnaden. Den är obligatorisk och det rör sig i praktiken om en skatt. Ändå är arbetsgivaravgiften något som många är omedvetna om, då den ofta inte redo­visas för arbetstagaren. Ett viktigt steg i att höja kunskapsnivån vore om fler arbetsgi­vare tydligt redovisade arbetsgivaravgiften på lönebeskeden. Denna möjlighet finns redan i de flesta lönesystem och allt fler använder den också.

Mer skulle dock kunna göras för att synliggöra skatter och avgifter och här bör staten och dess myndigheter kunna bidra på ett positivt sätt. Skatteverket skulle kunna vara en aktör att använda sig av i sammanhanget för att sprida kunskap till allmänheten.

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)