Kunskap inom äldreomsorgen om hörselnedsättning

Motion 2019/20:1504 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att stärka kunskaperna om hörselnedsättning bland personalen inom äldreomsorgen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ett av de vanligaste problem som drabbar äldre är att de på äldre dagar får nedsatt hörsel. I dag finns det bra hörapparater som gör att även den som har en svår hörselnedsättning kan höra väl. Det förutsätter dock att den personal som arbetar inom äldreomsorgen har kompetens om hur dessa ska skötas.

I dag har bara knappt en tredjedel av alla kommuner en utbildad hörselinstruktör anställd. Det är denne som ska hjälpa äldre med hörselhjälpmedel. I ännu färre kommuner än så säkerställer man att all personal inom äldreomsorgen har grundläg­gande kompetens på området.

Alla äldre som får insatser från kommuner och landsting ska ha en dräglig tillvaro. I detta ingår att man ska få möjlighet att höra så gott det går. Regeringen bör därför överväga att införa nationella regler för grundläggande kompetens om hörselnedsätt­ningar hos all personal som arbetar inom äldreomsorgen.

Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)