Kunskap inom äldreomsorgen om hörselnedsättning

Motion 2019/20:1504 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att stärka kunskaperna om hörselnedsättning bland personalen inom äldreomsorgen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ett av de vanligaste problemen som drabbar äldre är att de på äldre dagar får nedsatt hörsel. Idag finns det bra hörapparater som gör att även den som har en svår hörselnedsättning kan höra väl. Det förutsätter dock att den personal som arbetar inom äldreomsorgen har kompetens om hur dessa ska skötas.

Idag har bara knappt en tredjedel av alla kommuner en utbildad hörselinstruktör anställd. Det är denne som ska hjälpa äldre med hörhjälpmedel. I ännu färre kommuner än så säkerställer man att all personal inom äldreomsorgen har grundläggande kompetens på området.

Alla äldre som får insatser från kommun och landsting ska ha en dräglig tillvaro. I detta ingår att man ska få möjlighet att höra så gott det går. Regeringen bör därför överväga att införa nationella regler för grundläggande kompetens om hörselnedsättningar hos all personal som arbetar inom äldreomsorgen.

Lotta Olsson (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)