Invandrade lärare som lärarassistenter

Motion 2019/20:1499 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att låta invandrade lärare arbeta som lärarassistenter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har under senare år haft en omfattande flyktinginvandring. Bland de som kommit till Sverige finns såväl personer som har en mycket kort utbildning som personer som är utbildade inom områden som i Sverige betraktas som bristyrken.

Lärare är en yrkesgrupp som det idag är brist på. Bristen lär växa än mer under kommande år. Samtidigt finns det nyanlända som har en lärarexamen med sig från sitt ursprungliga hemland. De flesta som har en lärarutbildning måste validera denna för att kunna arbeta i Sverige. Många måste också komplettera med svenskstudier och andra kurser som krävs för att bli behöriga lärare. Denna process kan ta flera år.

Ett sätt att minska svenska lärares arbetsbelastning är att inrätta lärarassistenter som hjälper till med administrativa uppgifter. Här skulle de invandrare som studerar för att bli behöriga i Sverige kunna göra en insats. De avlastar andra lärare, får en inblick i hur svensk skola fungerar i praktiken och förbereder sig inför när de själva ska arbeta som behöriga lärare. Regeringen bör därför se över möjligheten att låta invandrade lärare arbeta som lärarassistenter i avvaktan på svensk behörighet.

Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)