Brandlarm som fungerar för alla

Motion 2019/20:1496 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att problemet med att ljud inte når alla vid brandlarm bör ses över och åtgärdas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Brandlarm är en bra livförsäkring för de flesta. Ljudet av larmet gör att de flesta upp­märksammar faran och kan sätta sig i säkerhet om en brand skulle uppkomma. Om man hör är dagens brandlarm bra och funktionella. För den som inte har hörsel är det där­emot inte tillräckligt med enbart ljudlarm.

Ett ljudlarm innebär inte att personer med starkt nedsatt hörsel eller med en dövhet kan sätta sig i säkerhet eftersom de blir varnade. Därför behöver funktionen på brand­larm ses över. Brandlarmen behöver på något sätt vara utrustade med annan varnings­funktion än enbart ljud. Larm med både ljud och ljus kan vara en lösning.

Oavsett hur lösningen ser ut behöver problemet med att ljud inte når alla vid brand­larm ses över och åtgärdas. Brandlarmet är en viktig livförsäkring och ska så vara för alla.

Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)