Talangstrategi för Sverige

Motion 2019/20:1471 av Kristina Axén Olin och Johan Forssell (båda M)

av Kristina Axén Olin och Johan Forssell (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en talangstrategi för Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att kunna attrahera och anställa entreprenörer och högutbildad arbetskraft från andra länder är svårt i den globala konkurrensen. Nu har kompetensbristen förvärrats inom flera områden på arbetsmarknaden och det som förut var ett storstadsproblem har spridit sig till hela Sverige. Enligt Tillväxtverket visar 7 av 10 företag att de vill växa, men hindras på grund av kompetensbrist.

Att kunna attrahera och anställa kompetens från andra länder är extra viktigt för de företag som söker nischade spetskompetenser, för de som rekryterar till bristyrken och för att underlätta näringslivets internationalisering.

Dagens regelverk för arbetskraftsinvandring är dock svårbegripligt och oförutsägbart.

Alliansregeringen genomförde nya och mer flexibla regler för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU vilka möjliggjorde för svenska företag att rekrytera utanför EUs gränser. Sverige har tjänat på detta då nya och viktiga perspektiv har tillförts svenska företag.

Trots behov av talanger sker fortfarande helt orimliga kompetensutvisningar av arbetskraftsinvandrare.

Dessa utvisningar skadar landet mer än vad som framkommit. Vilken talang väljer Sverige där man riskerar att bli utvisad p g a ett snårigt regelverk?

Sverige är i behov av att ta fram en samlad talangstrategi i syfte att locka fler internationella topptalanger till landet. En sådan strategi bör innehålla:

  • Förslag kring regelverket som förhindrar kompetensutvisningar
  • Förslag kring talangvisum för högkvalificerad arbetskraft
  • Förslag kring utländska studenters möjlighet till studiemedel och likaså arbetstillståndsregler i syfte att förmå fler studenter att stanna i Sverige
  • Inrättande av One-stop-shop för talanger, där myndigheter och andra aktörer samlas för att underlätta etablering
  • Marknadsföring av Sverige utomlands för att locka topptalager till landet
  • Översyn av expertskatten gällande bl a tidsperioden som skattelättnaden kan användas samt översyn av inkomstgränsen som råder

Kristina Axén Olin (M)

Johan Forssell (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)