Fortsatta satsningar på E22

Motion 2019/20:1464 av Annicka Engblom m.fl. (M)

av Annicka Engblom m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av planerade satsningar på E22 och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utbyggnaden av E22 bör ske i längre och mer sammanhängande stråk och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Nationella delmålet för transportpolitiken är att transportsystemet ska främja en positiv regional utveckling och motverka skillnader i förutsättningar för olika delar av landet. Väg E22, som går genom södra och sydöstra Sverige, är av stor strategisk betydelse sedd ur det perspektivet och spelar en viktig roll i utvecklingen av näringsliv, högskolor och offentlig verksamhet. Om detta råder det samsyn bland aktörerna längs hela väg­sträckan, vilket manifesterats i det bolag, E22 AB, som bildats av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Regionförbundet Östsam, Regionförbundet i Kalmar län, Region Skåne och Region Blekinge.

Då östkusten saknar stambana för järnvägen är väg E22 en helt avgörande trans­portled för kommunerna längs Sveriges södra ostkust. En rad olika studier visar dock att sydöstra Sveriges transportsystem i flera avseenden istället fungerar som flaskhalsar för regionernas ekonomiska tillväxt. I främst Blekinge, Kalmar och Östergötlands län består E22 fortfarande av vägsträckor av mycket varierad kvalitet, vilket medför negativa konsekvenser för både person- och godstransporter.

Vissa sträckor håller bra standard, medan andra exempelvis har rödljus, rondeller, övergångsställen och hastighetsbegränsningar på 30 km/tim. En sådan viktig trans­portled som E22, som fungerar som pulsåder i ett handelsintensivt område och förbinder Sverige med Europa, ska inte ha denna ojämna kvalitet. Det är direkt olämpligt ur både miljö-, tillväxt- och säkerhetshänseende.

Prognoser för befolkningstillväxten de närmaste decennierna visar att detta främst kommer att ske i landets storstäder, såsom i MalmöKöpenhamnsregionen, men Trafik­verkets prognos för den största expansionen av godstrafik visar att den kommer att ske i södra och sydöstra Sverige. Infrastrukturen behöver då svara upp mot denna utveckling. Annars finns en betydande risk att de geografiska fördelar regionen erbjuder inte räcker till. Företagen och arbetsmarknaden i regionerna är direkt eller indirekt beroende av en modern och välanpassad transportled.

Både alliansregeringen och nuvarande regering har gjort betydande investeringar i E22, vilket är bra. Med en allt större expansion av befolkning och näringsliv i södra och sydöstra Sverige är det därför av stor vikt att byggplanerna fullföljs och att projekten inte senareläggs eller, ännu värre, avskrivs. Ambitionen bör även innefatta säker­ställandet av att de vägarbeten som genomförs i anknytning till E22 kännetecknas av ett helhetsgrepp. En studie genomförd av WSP Analys & Strategi på uppdrag av E22 AB visar tydligt att det blir väsentligt mer kostnadseffektivt att genomföra och samordna utbyggnader i längre stråk jämfört med en modell av kortare etapper som är mycket resurskrävande. Genom de stordriftsfördelar som uppkommer då vägar byggs enligt principen om längre stråk, optimeras resurserna och man får ett helhetstänkande som sammantaget ger effektivitetsvinster, vinster som med fördel kan användas till ytterligare satsningar på E22. Till exempel det elektrifieringsprojekt i bl.a. Blekinge för sträckor på E22 som Trafikverket i mars i år beslutat att gå vidare med.

Motionärerna menar sammanfattningsvis att det är av mycket stor vikt att regeringen genomför planerade satsningar på E22 och att utbyggnationerna bör ske i längre och mer sammanhängande stråk. Regeringen bör även se över möjligheterna till ytterligare satsningar på E22.

Annicka Engblom (M)

Betty Malmberg (M)

John Weinerhall (M)

Boriana Åberg (M)

John Widegren (M)

Maria Malmer Stenergard (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)